<?= bloginfo(); ?>

بینی ام پلیپ داره اگربخوام پلیپ امو بردارم باید جراحی کنم؟ بعد میتونم عمل زیبایی انجام بدم؟

سوال سلام آقای دکتر من بینی ام پلیپ داره میخواستم بدونم اگه بخوام پلیپ امو بردارم باید جراحی کنم؟ و بعدشم همراه برداشتن پلیپ میتونم عمل زیبایی هم انجام بدم؟
پاسخ پلیپ هایی که با دارو درمان نشده اند را می شود با جراحی برداشت . این کار همزمان با جراحی زیبایی بینی هم امکان پذیر است

سوالات مرتبط