بینی من حدود ۱۰ سال پیش شکسته و عمل نکردم، حالا باید عمل شکستگی کنم یا زیبایی؟

سوال سلام بینی من حدود ۱۰ سال پیش شکسته و عمل نکردم، حالا باید عمل شکستگی کنم یا زیبایی؟
پاسخ استخوان بینی بعد از یکماه جوش می خورد و شکل می گیرد در حال حاضر اگر بخواهید آن را صاف کنید نیاز به عمل زیبایی بینی دارید

سوالات مرتبط