حداقل سن بینی برای دختر چقدر هست؟ و زیر سن قانونی عمل کردن چه معایبی داره؟

سوال سلام میخواستم بپرسم حداقل سن بینی برای دختر چقدر هست؟ و زیر سن قانونی عمل کردن چه معایبی داره؟
پاسخ برای دختران حداقل باید 16 سال تمام و وارد 17 سالگی شود اگر زودتر این زمان برای عمل بینی اقدام کنند ممکن است نتیجه جراحی بینی بعد در حین تغییرات بینی عوض شود

سوالات مرتبط