کسی که چشماش لنز دارد چجوری میتونه عمل کنه؟حتما در طی بیهوشی باید لنز خارج بشه؟

سوال میخواستم بدونم کسی که چشماش خیلی ضعیف و بدون لنز تقریبا هیچی نمیبینه چجوری میتونه عمل کنه؟ حتما در طی بیهوشی باید لنز خارج بشه؟ بعد از عمل چی؟
پاسخ بعدا از جراحی بینی می توانید از لنز استفاده کنید مشکلی ندارد. در طی بیهوشی هم نیازی نیست که از لنز استفاده کنید چون خواب هستید

سوالات مرتبط