وزوز گوش

۷ آذر ۱۳۹۵

اتواسکلروز چیست ؟

اتواسکلروز رشد بیش از حد در استخوانچه های گوش میانی است که باعث تداخل در انتقال صدا می شود . […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب