کم شنوایی

۱۴ مهر ۱۳۹۳

کم شنوایی چیست ؟

تعداد زیادی از کسانی که دچار کاهش شنوایی می شوند تصور می کنند که این مشکل غیر قابل بهبود است […]

دکتر طاهریان
گوش و شنوایی دکتر طاهریان ادامه مطلب